ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងតាមរយៈ

: ផ្ទះលេខ ២២២ ផ្លូវ២០០៦ សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ ភ្នំពេញ

: (៨៥៥) ២៣-៩៩៥-០៧២ (ភាសាជប៉ុន)

: (៨៥៥) ២៣-៩៩៥-០៧៤ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៥៥) ២៣-៨៩០-៤២៧ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៥៥) ២៣-៨៩០-៣១៤ (ភាសាខ្មែរ)

: info@keikei-cambodia.com

: ថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក-៥:០០នាទីល្ងាច: ផ្ទះលេខ ២២២, ផ្លូវ២០០៦, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ

: (៨៥៥)២៣-៩៩៥-០៧២ (ភាសាជប៉ុន)

: (៨៥៥)២៣-៩៩៥-០៧៤ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៨៥)២៣-៨៩០-៤២៧ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៨៥)២៣-៨៩០-៣១៤ (ភាសាខ្មែរ)

: info@keikei-cambodia.com

: ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ : ៨:០០​ ព្រឹក - ៥:៣០ ល្ងាច